చంద్రబాబు కుట్రలకు ఛీ కొట్టిన ప్రజలు | #TDPDefeatInElections | Political Corridor | Sakshi TV

रोजी प्रकाशित केले 22 फेबृवारी, 2021
చంద్రబాబు కుట్రలకు ఛీ కొట్టిన ప్రజలు | #TDPDefeatInElections | Political Corridor
#YCPHugeVictory #PanchayatElectionResults #PoliticalCorridor#PoliticalCorridor #PoliticalCorridorVideos ##PoliticalCorridorNews #TeluguLiveNews #SakshiTV
Watch Sakshi TV LIVE - mrlevel.info/two/cYCYhaWDpZ7alnk/vhi-i
Watch Sakshi News, a round-the-clock 'Telugu News' station, bringing you the first account of all the latest news online from around the world including breaking news, exclusive interviews, live reports, sports update, weather reports, business trends, entertainment news, and stock market news.

-----*****-----
For the latest news & updates: Subscribe :
--
Subscribe us @ : goo.gl/wD6jKj
Visit us @ www.sakshi.com
Like us on sakshitv
Follow us on sakshinews

टिप्पण्या

  • Chandra babu Kuppam ni kappam chesesadu 😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

  • ఓడిపోయిన ప్రజలు చీ చా అని చీపుర్లు తో కొట్టినా యెల్లో మీడియా లో చంబా కి పప్పుకు అభిమానంతో లేడీస్ చీపుర్లు తో చెప్పులతో అభిమానంతో సన్మానం చెచారు అని రాస్తారు