పచ్చ నేతలకు పంచాయితీ ఎన్నికల దెబ్బ | TDP Big Defeat In Panchayat Elections | Sakshi TV

रोजी प्रकाशित केले 22 फेबृवारी, 2021
పచ్చ నేతలకు పంచాయితీ ఎన్నికల దెబ్బ | TDP Big Defeat In Panchayat Elections
#TDP #PanchayatElections2021 #APPanchayatElectionResults #SakshiTV
Watch Sakshi TV LIVE - mrlevel.info/two/cYCYhaWDpZ7alnk/vhi-i
Watch Sakshi News, a round-the-clock 'Telugu News' station, bringing you the first account of all the latest news online from around the world including breaking news, exclusive interviews, live reports, sports update, weather reports, business trends, entertainment news, and stock market news.

-----*****-----
For the latest news & updates: Subscribe :
--
Subscribe us @ : goo.gl/wD6jKj
Visit us @ www.sakshi.com
Like us on sakshitv
Follow us on sakshinews

टिप्पण्या

  • Chandra babu Naidu Kuppam ni kappam chesesadu 😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

  • Jagan dhabba channel chetta na kodaka bagane cover chethunnvra Jagan uchha tagara luchha na kodaka

  • Blugu party nethaluku mundundi Musala pandaga