బీజేపీలోకి పరుగుల రాణి ? | Athlete PT Usha to Join in BJP..? | Sakshi TV

रोजी प्रकाशित केले 22 फेबृवारी, 2021
బీజేపీలోకి పరుగుల రాణి ? | Athlete PT Usha to Join in BJP..? | Sakshi TV
Watch Sakshi TV LIVE - mrlevel.info/two/cYCYhaWDpZ7alnk/vhi-i
Watch Sakshi News, a round-the-clock 'Telugu News' station, bringing you the first account of all the latest news online from around the world including breaking news, exclusive interviews, live reports, sports update, weather reports, business trends, entertainment news, and stock market news.

-----*****-----
For the latest news & updates: Subscribe :
--
Subscribe us @ : goo.gl/wD6jKj
Visit us @ www.sakshi.com
Like us on sakshitv
Follow us on sakshinews

टिप्पण्या

  • 👌👌👌👌

  • ఈ వేగానికే (పన్నులు పెరుగుదల) తట్టుకోలేకపోతున్నారు, ఇక ఈ వేగం కూడా జోడైతే రెక్కలు వచ్చినట్లే.