ఏపీలో పల్లె తీర్పు దేనికి సంకేతం..?? | The Fourth Estate | AP Panchayath Election Results | SakshiTV

रोजी प्रकाशित केले 22 फेबृवारी, 2021
ఏపీలో పల్లె తీర్పు దేనికి సంకేతం..?? | The Fourth Estate | AP Panchayath Election Results | SakshiTV
Watch Sakshi TV LIVE - mrlevel.info/two/cYCYhaWDpZ7alnk/vhi-i
Watch Sakshi News, a round-the-clock 'Telugu News' station, bringing you the first account of all the latest news online from around the world including breaking news, exclusive interviews, live reports, sports update, weather reports, business trends, entertainment news, and stock market news.

-----*****-----
For the latest news & updates: Subscribe :
--
Subscribe us @ : goo.gl/wD6jKj
Visit us @ www.sakshi.com
Like us on sakshitv
Follow us on sakshinews

टिप्पण्या

  • Z z zz. Z z

  • జి.యస్.రెడ్డి గారు మీ విశ్లేషణ చాలా బాగుంది

  • సాంబశివరావు గారు చాలా మంచిగా మాట్లాడారు

  • Fake ad

  • Hi ji jagan

  • Samba siva Rao garu sincere ga matladataru

  • Cadre leni party lo YSRCP party no 1 daani valle 50 percent seats lo rebels contest chesaaru YSRCP party cadre kante vote bank strong hold unnadhi leader jagan meedha unna nammakam evari meedha ledhu🙏

  • Tilak sir good point👌

  • Paint Baga vesadu